• องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองการบริหารส่วนตำบลอีเซ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
045 826105

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยต่อจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต และสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สาธารณชนสามารถตรวจสอบและเข้าถึงผลการด าเนินงานในแต่ละระยะได้ จะมุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม

วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
09/06/2020,15:04:50 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ดาวน์โหลด
09/06/2020,15:04:01 แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลด
09/06/2020,15:00:12 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ดาวน์โหลด

มินิเธียร์เตอร์

       Mini Theater เป็นห้องสำหรับชมภาพยนตร์ สามรถรองรับผู้ชมได้ 50 ท่านต่อรอบ หากต้องการใช้บริการต้องมีสมาชิกเข้าชมตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป โดยสามารถขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสื่อโสต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

e-Learning

กำลังพัฒนา