31/03/2021,09:30:33
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
     
30/04/2020,16:06:26
  • การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ตำบลอีเซ 2563
     
29/12/2021,15:53:47
  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564
     
29/09/2021,13:21:54
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     
28/06/2020,13:17:09
  • รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
     
28/06/2020,13:12:44
  • โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
     
28/06/2020,12:08:10
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1
     
28/06/2020,10:23:15
  • โครงการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (LTC)
     
26/06/2020,17:57:57
  • ล่องแพอีเซ ท่าช้าง
     
26/06/2020,17:48:44
  • กลุ่มย้อมผ้ามะดันป่าตำบลอีเซ แสดงสินค้าจำหน่ายในงาน OTOP จังหวัดศรีสะเกษ