# แผน รายละเอียด
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
6 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITAS)
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน