# แผน รายละเอียด
1 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี