# แผน รายละเอียด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
2 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ