# แผน รายละเอียด
1 คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
2 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
6 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7