# แผน รายละเอียด
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยวิสามัญที่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยวิสามัญที่ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562