# แผน รายละเอียด
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565