# แผน รายละเอียด
1 กรอบแผนอัตรากำลัง
2 การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจ
3 การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล