# แผน รายละเอียด
1 กรอบแผนอัตรากำลัง
2 การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจ
3 การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล