ประกาศเมื่อ :: 03 สิงหาคม 2563
  • การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ลว. 30 กรกฎาคม 2563