ประกาศเมื่อ :: 05 เมษายน 2564
  • การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
     

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้    

     1. หัวหน้าสำนักงานปลัด

     2. ผู้อำนวยการกองคลัง

     3. ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     4. ผู้อำนวยการกองช่าง 

      ดูรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้