ประกาศเมื่อ :: 16 เมษายน 2564
  • ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2564
     
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
**แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
**ประเมินง่ายๆใน 3 นาที
1. เพียงเข้าไปในเว็บไซต์ itas.nacc.go.th
2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่เคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง
หรือ สแกน QR Code เพื่อประเมินทันที