ประกาศเมื่อ :: 17 พฤษภาคม 2564
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
     

ด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ คณะครู นักเรียน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีโอกาสเรียนรู้วิถีเกษตรไทย วิถีธรรมชาติ เห็นคุณค่า ความสำคัญ เกิดความรักความผูกพันกับวิถีเกษตรไทย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th