ประกาศเมื่อ :: 09 ตุลาคม 2564
  • คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2564  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564  และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  11  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง  วันที่  15  ตุลาคม  2564  นั้น

          อาศัยอำนาจตามข้อ  97  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  ประกอบมาตรา  49  และมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (รายระเอียดแนบท้ายนี้)