ประกาศเมื่อ :: 15 กันยายน 2563
  • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านอีเซ หมู่ที่ 5 - บ้านอีเซ หมู่ที่ 7