ประกาศเมื่อ :: 15 ตุลาคม 2563
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๗  และวันที่  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้รับการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จากนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

                   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๗๑  วรรค  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓