ประกาศเมื่อ :: 29 กันยายน 2564
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2564  เมื่อวันที่  6  และวันที่  13  สิงหาคม พ.ศ.  2564  และได้รับการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จากนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณแล้ว  เมื่อวันที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2564

                   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  71  วรรค  3  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  โดยมีรายละเอียดประกาศ