ประกาศเมื่อ :: 15 ธันวาคม 2563
  • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
     

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  ๒๖  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

                   บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพื่อนำไปปฏิบัติ  และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tambonesay.com