ประกาศเมื่อ :: 20 เมษายน 2564
  • ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
     

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2654