ประกาศเมื่อ :: 20 กุมภาพัน 2563
  • ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
     

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลอีเซ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2563 หมู่ที่12 บ้าโนน