ประกาศเมื่อ :: 28 มิถุนายน 2563
  • รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
     

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ อสม.ตำบลอีเซ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก