ประกาศเมื่อ :: 29 ธันวาคม 2564
  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564
     

ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้ง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  ๒๕61  ข้อ  29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  ดังรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้