ประกาศเมื่อ :: 05 เมษายน 2564
  • แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. .....
     

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล อีเซ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. .....